Πρωταθλήματα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Από τη γραμματεία της ΕΠΣΝΛ ανακοινώνεται ότι όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος υποχρεούνται να εκδώσουν δελτία πιστοποίησης προπονητών (κάρτες πάγκου).

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση για δελτίο πιστοποίησης προπονητού
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31.12.2018
3) Μία έγχρωμη φωτογραφία
4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα του Καταστατικού της ΕΠΟ
5) Ιδιωτικό συμφωνητικό
6) Βεβαίωση μέλους στο σύνδεσμο προπονητών
7) Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων -επικυρωμένο από ΚΕΠ-
8) Πτυχίο σεμιναρίου BLS
9) Παράβολο 75 ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της ΕΠΣΝΛ 2018-2019

1.Οι εκτελούντες χρέη βοηθού προπονητή σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες θα πρέπει
υποχρεωτικά να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή (κάρτα πάγκου βοηθού
προπονητή), που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Ν.Λ., με κατάθεση παραβόλου 20,00 ευρώ. Ο
βοηθός προπονητή συνεπικουρεί τον πρώτο προπονητή και τον αναπληρώνει, μόνον σε
περίπτωση απουσίας του λόγω ανωτέρας βίας.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία σωματεία επιθυμούν να συνεργαστούν με γυμναστές ή
φυσιοθεραπευτές και να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους κατά την διάρκεια του αγώνα, είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Ε.Π.Σ.Ν.Λ. τον εκτελούντα χρέη γυμναστή ή φυσιοθεραπευτή. Η Ε.Π.Σ.Ν.Λ. εκδίδει σχετική βεβαίωση για τον εκτελούντα χρέη γυμναστή ή φυσιοθεραπευτή με κατάθεση παραβόλου 20,00 ευρώ. Η βεβαίωση επιδεικνύεται στο διαιτητή του αγώνα πριν από την έναρξή του, προκειμένου να εκτελεί απερίσπαστα τα καθήκοντά του

– Τονίζεται ότι η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (Κάρτα Πάγκου) είναι
υποχρεωτική για τα σωματεία όλων των κατηγοριών, επιδεικνύεται δε στον διαιτητή του
αγώνα πριν από την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του
και να εκτελεί τα καθήκοντά του. Υπενθυμίζεται δε ότι στα σωματεία που δεν
συμμορφώνονται με την παραπάνω υποχρέωση θα επιβάλλεται χρηματική ποινή 75,00
ευρώ, η οποία σε περίπτωση υποτροπής θα διπλασιάζεται.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top