Νεα

Οι προτάσεις του Δ.Σ. της ΕΠΣΛ για την Τροποποίηση – Εναρμόνιση του Καταστατικού της στη Γ.Σ.

Δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, για την τροποποίηση – εναρμόνιση – με αυτό της ΕΠΟ – του Καταστατικού της, οι οποίες θα τεθούν για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, από τα σωματεία μέλη της. (Οι παραπάνω προτάσεις, σε έντυπο υλικό, βρίσκονται από σήμερα Δευτέρα στις θυρίδες όλων των Σωματείων του Νομού, στα γραφεία της Ένωσης και οι Εκπρόσωποι τους θα πρέπει να τις παραλάβουν και να ενημερωθούν γι΄ αυτές).

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΟ

 1. Στο άρθρο 1 του ισχύοντος Καταστατικού προστίθεται νέα παράγραφος με τον αριθμό 10, η οποία έχει ως εξής:

«Η 4η Ιουλίου κάθε έτους είναι αργία και ορίζεται ως ¨ημέρα ποδοσφαίρου¨ σε ανάμνηση της πρώτης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 04.07.2004 από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών».

 1. Στο άρθρο 2 προστίθενται τρία (3) νέα εδάφια με τα γράμματα ζ, η, θ αντίστοιχα, τα οποία έχουν ως εξής:

«ζ) Την διασφάλιση της εφαρμογής των Κανονισμών που ισχύουν για το ποδόσφαιρο. Οι κανονισμοί αυτοί δεν τροποποιούνται και ισχύουν ως έχουν από της ενάρξεως των πρωταθλημάτων μέχρι και της λήξεως αυτών με την επικύρωση των αντίστοιχων βαθμολογικών πινάκων. Κατ’ εξαίρεση τροποποιήσεις Κανονισμών αναγκαστικού χαρακτήρα που αφορούν αποφάσεις της FIFA, ισχύουν από την οριζόμενη απ’ αυτήν ημερομηνία εφαρμογής τους.

η) Τον σεβασμό και την αποτροπή κάθε παραβίασης του Καταστατικού της, των Καταστατικών, Κωδίκων, Κανονισμών, αποφάσεων, οδηγιών των ΕΠΟ, FIFA και UEFA και την διασφάλιση ότι αυτά γίνονται σεβαστά από τα μέλη της, τους αξιωματούχους, τους ποδοσφαιριστές και κάθε εμπλεκόμενο με το άθλημα του ποδοσφαίρου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της.

θ) Την ανάδειξη, προώθηση και διασφάλιση της ακεραιότητας, δεοντολογίας και του ¨ευ αγωνίζεσθαι¨, με σκοπό την αποτροπή και εξαφάνιση όλων των αρνητικών πρακτικών και μεθοδεύσεων, όπως οι διαφθορά, φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), διαστρέβλωση αγωνιστικών αποτελεσμάτων κλπ, που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, των διοργανώσεων, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων και των μελών της ή δίνουν έρεισμα για την απαξίωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.»

 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο Α. προστίθεται νέο εδάφιο με το γράμμα ιδ, το οποίο έχει ως εξής:

«ιδ) Να παραπέμπει στον τελευταίο βαθμό κάθε εθνικής διάστασης διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΠΟ σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαιοδοτικό όργανο (το Τακτικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου), το οποίο θα εκδικάσει τη διαφορά με τον αποκλεισμό οποιουδήποτε τακτικού δικαστηρίου, εκτός εάν τούτο ρητά απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία.»

 1. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα παράγραφος με τον αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής:

«4) Η επίσημη αλληλογραφία της ΕΠΣΝΛ διακινείται νόμιμα μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) ή και δημοσίευσης στο επίσημο site (ιστοσελίδα) της ΕΠΣΝΛ και τον τοπικό τύπο.»

 1. Στο άρθρο 5 προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αναγνώριση, την αναστολή της ιδιότητας ενός μέλους ή την αποβολή του. Η αναγνώριση παρέχεται εφόσον το υποψήφιο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Καταστατικό της ΕΠΣΝΛ. Η ιδιότητα του μέλους διακόπτεται με παραίτηση ή αποβολή. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους δεν απαλλάσσει αυτό από τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της ΕΠΣΝΛ ή άλλων μελών της, αλλά οδηγεί σε ακύρωση όλων των δικαιωμάτων του σε σχέση με την ΕΠΣΝΛ.»
 2. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 καταργούνται τα υπό στοιχεία δ, δα, δβ, δγ εδάφια, καθώς οι σε αυτά αναφερόμενες δηλώσεις θα προστεθούν στο επόμενο άρθρο 7.
 3. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

2) Κάθε αίτηση νέου μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

* Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει το Καταστατικό του.

* Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του.

* Βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι το σωματείο γράφτηκε στο βιβλίο σωματείων με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε.

* Πίνακα μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των αξιωματούχων που το εκπροσωπούν.

* Επωνυμία – διακριτικό τίτλο – σήμα – σφραγίδα και χρώματα ομάδας.

* Προϋπολογισμό.

* Δήλωση ότι το σωματείο αριθμεί τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη και επίσης είκοσι (20) αθλούμενα μέλη με ονομαστική κατάσταση αυτών.

* Τίτλους ιδιόκτητου γηπέδου ή συμφωνητικό νόμιμα παραχωρηθέντος γηπέδου, χρονικής διάρκεια ίσης με την εκάστοτε προβλεπόμενη στον οικείο Κανονισμό Σωματείων.

* Για την ίδρυση τμημάτων Σάλας ή γυναικείου ή ποδοσφαίρου άμμου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (και τις δηλώσεις που αναφέρονται κατωτέρω).

* Δήλωση ότι θα συμμορφώνεται πάντα προς τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA και ομοίως θα διασφαλίζει ότι αυτά είναι το ίδιο σεβαστά και αποδεκτά από όλα τα μέλη, τους αξιωματούχους και τους ποδοσφαιριστές του.

* Δήλωση ότι σέβεται, αποδέχεται και θα συμμορφώνεται με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

* Δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA στα Τακτικά Δικαστήρια της χώρας, εκτός εάν οι κανονισμοί της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA προβλέπουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια.

* Δήλωση ότι αναγνωρίζει ως μόνα αρμόδια για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της

ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA και για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, τα δικαστικά όργανα των ΕΠΣΝΛ, ΕΠΟ, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ και το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) της Λοζάνης.

* Δήλωση ότι εδρεύει εντός της επικράτειας της ΕΠΣΝΛ με την έδρα του και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

* Δήλωση ότι η νόμιμη διοίκηση του ποδοσφαιρικού σωματείου εγγυάται ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις τρίτων ή άλλων εξωτερικών παραγόντων.

* Δήλωση ότι υπόσχεται να συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται μόνο από την ΕΠΣΝΛ ή την ΕΠΟ.

* Αντίγραφο των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν επηρεάζουν την ιδιότητα των υφιστάμενων μελών.»

 1. Στο άρθρο 9 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Το παρόν καταστατικό ορίζει το εύρος της εξουσίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ομάδων. Τα καταστατικά τους εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΝΛ. Τα αρμόδια όργανα της ΕΠΣΝΛ οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την ιδιότητα μέλους της, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εξωτερικό όργανο. Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εξασκεί έλεγχο σε περισσότερα από ένα πρωτοβάθμια ποδοσφαιρικά σωματεία και τις ομάδες τους, διακυβεύοντας έτσι την ακεραιότητα οποιουδήποτε αγώνα ή διοργάνωσης. Απαγορεύεται για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων η μεταβολή της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής ενός πρωτοβάθμιου ποδοσφαιρικού σωματείου και της ομάδας του, προκειμένου να αποκομίσει αθλητικά οφέλη, επιτυγχάνοντας την πρόκρισή της ή την λήψη άδειας συμμετοχής στο πρωτάθλημα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Σωματείων της ΕΠΟ.»

 1. Στο άρθρο 11 προστίθενται νέο εδάφιο με το γράμμα στ ως ακολούθως:

«Το δικαίωμα να υποδεικνύουν υποψηφίους για εκλογή σε όλα τα όργανα της ΕΠΣΝΛ.»

 1. Στο άρθρο 12 εδάφιο ζ προστίθεται η εξής φράση:

«…ενώ κάθε διαφορά ως άνω θα παραπέμπεται σε τελευταίο βαθμό μόνο σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως εξειδικεύεται στις σχετικές προβλέψεις των Καταστατικών των ανωτέρω ποδοσφαιρικών αρχών και ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε προσφυγή για σχετικό θέμα σε Τακτικά Δικαστήρια.».

 1. Το άρθρο 13 μετονομάζεται σε αναστολή ιδιότητας μέλους και πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 13: Αναστολή ιδιότητας μέλους

 1. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΝΛ είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την αναστολή της ιδιότητας ενός μέλους της. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΝΛ ωστόσο δύναται να αναστείλει με άμεση ισχύ την ιδιότητα ενός μέλους, το οποίο παραβιάζει σε σοβαρό βαθμό τις υποχρεώσεις του. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της (απαρτία) και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΝΛ, εκτός εάν η Εκτελεστική Επιτροπή την έχει στο μεταξύ άρει.
 2. Η αναστολή θα επιβεβαιώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΝΛ με την παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών (απαρτία) και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Εάν δε επιβεβαιωθεί, η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως.
 3. Ένα μέλος που τελεί σε αναστολή, χάνει τα δικαιώματά του που προέρχονται από την ιδιότητα του μέλους. Δεν επιτρέπεται στα άλλα μέλη της ΕΠΣΝΛ να διατηρούν αθλητικές επαφές με το αποκλεισμένο μέλος. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε αντίθετη περίπτωση.
 4. Τα μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες της ΕΠΣΝΛ για δύο (2) συνεχόμενα έτη, στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση και οι εκπρόσωποί τους ούτε εκλέγονται ούτε διορίζονται.»
 5. Το άρθρο 16 με τίτλο Αποβολή Μέλους αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΝΛ μπορεί να αποβάλει ένα μέλος, εφόσον:

α) παραλείπει να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της ΕΠΣΝΛ,

β) παραβιάζει επανειλημμένα τα Καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και οδηγίες των ΕΠΣΝΛ, ΕΠΟ, FIFA, UEFA,

γ) υποβάλλει μια διαφορά σε Τακτικό Δικαστήριο, εκτός των περιπτώσεων όπου οι κανονισμοί ή οι δεσμευτικές διατάξεις των Καταστατικών των ΕΠΟ, FIFA, UEFA προβλέπουν ειδικά ή ορίζουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια,

δ) ενεργεί κατά τρόπο που αντίκειται στους σκοπούς και στα συμφέροντα της ΕΠΣΝΛ.

Η παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών με δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση (απαρτία) είναι απαραίτητη, προκειμένου η αποβολή να είναι έγκυρη, η δε πρόταση για την αποβολή θα πρέπει να υιοθετηθεί από πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων.»

 1. Στο άρθρο 15 προστίθεται η εξής φράση:

«Η παραίτηση δεν ισχύει μέχρις ότου το μέλος που επιθυμεί να παραιτηθεί εκπληρώσει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των ΕΠΟ και ΕΠΣΝΛ.»

 1. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 εδάφια β, γ, δ προστίθενται τα εξής:

«…δεν θα αναγνωρίζονται από τις ΕΠΟ, FIFA, UEFA και από την ίδια την ΕΠΣΝΛ…»

 1. Στο άρθρο 19 παρ. 2 εδάφιο β μετονομάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο σε Εκτελεστική Επιτροπή, επομένως στο Καταστατικό όπου γίνεται αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο, πλέον αντικαθίσταται από τον όρο Εκτελεστική Επιτροπή.
 2. Στο άρθρο 20 προστίθενται δύο (2) νέες παράγραφοι υπ’ αριθμούς 4 και 5 αντίστοιχα ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι αντιπρόσωποι σωματείων – μελών κατά την Γενική Συνέλευση, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση δικαιούνται να είναι αντιπρόσωποι, με πλήρη δικαιώματα, των σωματείων – μελών στις συνελεύσεις των αρχαιρεσιών.»
 2. Στο άρθρο 21 προστίθεται νέα παράγραφος με τον αριθμό 4 ως ακολούθως:

«4. Τα σωματεία για να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακών εντάξει και να έχουν νόμιμα εκλεγμένες διοικήσεις. Σωματείο – μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα Τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μία προσωρινή περίοδο, δεν μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.»

 1. Στο άρθρο 23 προστίθενται δύο (2) νέες παράγραφοι υπ’ αριθμούς 11 και 12 αντίστοιχα ως εξής:

«11. Τον ορισμό τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο της τήρησης των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Τον ορισμό τριών (3) ψηφολεκτών – Εφορευτικής Επιτροπής.»
 2. Στο άρθρο 27 παρ. 1 τροποποιείται ο χρόνος επανάληψης της μη διεξαχθείσας Γενικής Συνέλευσης από 24 ώρες σε 2 ώρες, δηλαδή πλέον:

«1. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός δύο (2) ωρών μετά από την πρώτη, με την αυτή ημερησία διάταξη. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν θέμα ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.»

 1. Στο άρθρο 29 εδάφιο γ προστίθεται και η περίπτωση της αναστολής σωματείου – μέλους, δηλαδή πλέον:

«γ) για την αποβολή – παύση – αναστολή μέλους της ΓΣ παρουσία του ημίσεως των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων.»

 1. Στο άρθρο 30 παράγραφος 3 τροποποιείται ο χρόνος υπόδειξης υποψηφίων από είκοσι (20) σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, καθώς και ο χρόνος κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων, οι οποίοι πλέον θα τα προσκομίζουν μέχρι και την ημέρα

ανακήρυξής τους. Επίσης θα κατατίθεται και από τον κάθε υποψήφιο και βεβαίωση του σωματείου που τον προτείνει, ενώ πλέον υποψηφιότητα θα μπορεί να υποβάλει και μεμονωμένος υποψήφιος, δηλαδή πλέον:

«3. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία – μέλη εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη, για την εκλογή της διοικήσεως Γενική Συνέλευση. Έως την ανακήρυξη των υποψηφίων κατατίθενται στην ΕΠΣΝΛ βεβαίωση του σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του παρόντος Καταστατικού. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει και κάθε ένας ο οποίος επιθυμεί από μόνος του (μεμονωμένος υποψήφιος) εντός των ίδιων προθεσμιών, εφόσον είναι μέλος σωματείου – μέλους, έχει τα απαιτούμενα προσόντα και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.»

 1. Στο άρθρο 30 παράγραφος 4 τροποποιείται ο χρόνος ανακήρυξης των υποψηφίων από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση σε τρεις (3), δηλαδή πλέον:

«4. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΝΛ ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο εκλογής…»

 1. Στο άρθρο 31 παράγραφος 1 προβλέπεται η διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέας Εκτελεστικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη της θητείας των απερχόμενων ως άνω επιτροπών, δηλαδή πλέον:

«1. Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τετραετής. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων μελών των ως άνω επιτροπών θα διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έως τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας των ως άνω επιτροπών με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.»

 1. Στο άρθρο 32 παράγραφος 2 μετονομάζεται η Εκτελεστική Γραμματεία σε Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, επομένως όπου στο Καταστατικό γίνεται αναφορά σε Εκτελεστική Γραμματεία, πλέον αντικαθίσταται από τον όρο Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, δηλαδή:

«2. Συνιστάται στην ΕΠΣΝΛ πενταμελής Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων που αποτελείται…»

 1. Στο άρθρο 33 παράγραφος 4 μεταβάλλεται ο αρμόδιος για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης από τον Γενικό Γραμματέα στον Πρόεδρο, δηλαδή πλέον:

«4. Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται κατά περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποία συντάσσει ο Πρόεδρος, ενώ τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα υποβάλλουν τα θέματα που θέλουν να φέρουν προς συζήτηση στον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών.

 1. Στο άρθρο 34 παράγραφος 1 προστίθενται δύο (2) νέα εδάφια υπό στοιχεία ιζ, ιη αντίστοιχα ως εξής:

«ιζ) την έγκριση των καταστατικών των πρωτοβάθμιων ποδοσφαιρικών σωματείων – μελών της ΕΠΣΝΛ, καθώς επίσης και των τυχόν τροποποιήσεών τους. Η τελική αναγνώριση των σωματείων ως μελών ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

ιη) την προσωρινή αναστολή ιδιότητας ενός σωματείου – μέλους μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.»

 1. Στο άρθρο 39 παράγραφος β μετονομάζεται το Όργανο Διαιτησίας σε Επιτροπή Διαιτησίας, επομένως όπου στο Καταστατικό γίνεται λόγος για Όργανο Διαιτησίας πλέον αντικαθίσταται από τον όρο Επιτροπή Διαιτησίας, δηλαδή πλέον:

«Άρθρο 39: Κατηγορίες

α) Πειθαρχική Επιτροπή και

β) Επιτροπή Διαιτησίας»

 1. Στο άρθρο 40 παράγραφος Α τροποποιούνται οι περιπτώσεις 1, 2 και 3, οι οποίες αφορούν τα δυνάμενα να επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα ως εξής:

«1. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα:

* προειδοποίηση,

* έγγραφη επίπληξη,

* χρηματική ποινή,

* επιστροφή τροπαίων,

* υποχρέωση ανάκλησης δημοσιευμάτων ή εγγράφων.

 1. Για φυσικά πρόσωπα:

* παρατήρηση,

* αποβολή,

* αγωνιστικός αποκλεισμός,

* απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και/ή στον πάγκο των αναπληρωματικών,

* απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,

* απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.

 1. Για νομικά πρόσωπα:

* απαγόρευση μεταγραφών,

* διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές,

* διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο,

* απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο,

* ακύρωση του αποτελέσματος ενός αγώνα,

* αποβολή από μία διοργάνωση,

* αφαίρεση βαθμών,

* υποβιβασμός σε χαμηλότερη κατηγορία,

* επανάληψη ενός αγώνα,

* κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου,

* προσωρινό αποκλεισμό μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημο και φιλικό αγώνα.»

 1. Στο άρθρο 41 εδάφιο Β παράγραφος 1 προστίθενται τέσσερις νέες υποπαράγραφοι ως εξής:

* «Την δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας της ΕΠΣΝΛ.

* Την εισήγηση στην ΚΕΔ για την ανάγκη λειτουργίας εισαγωγικής σχολής (διαιτησίας) στην περιοχή της ΕΠΣΝΛ.

* Κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και που ανατίθεται σε αυτήν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΝΛ ή από εν ισχύ κανονισμούς.

 1. Στο άρθρο 41 εδάφιο Α παράγραφος 2 η Πειθαρχική Επιτροπή μετατρέπεται από τριμελή σε μονομελή, δηλαδή πλέον:

«2. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι μονομελής, συγκροτούμενη από κατά προτίμηση νομικούς (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος), τα οποία δεν μπορεί να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου και επιτροπών της ΕΠΣΝΛ.»

 1. Στο άρθρο 41 εδάφιο Β παράγραφος 2 αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής Διαιτησίας ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΝΛ. Ως Πρόεδρος αυτής ορίζεται ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και μέλη του δύο (2) πρώην διαιτητές, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΟ…»

 1. Στο άρθρο 43 το οποίο αφορά τα οικονομικά, προστίθενται τα εξής:

«Τα έσοδα και έξοδα της ΕΠΣΝΛ θα γίνονται αντικείμενο διαχείρισης με τέτοιο τρόπο ώστε να ισοσκελίζονται κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου. Οι λογαριασμοί εσόδων – εξόδων τηρούνται σύμφωνα με τις κρατούσες αρχές του λογιστικού συστήματος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.»

 1. Στο άρθρο 44 και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις η και θ αντίστοιχα απαλείφονται τα ποσοστά (3% και 1% αντίστοιχα), καθώς μεταβάλλονται και πλέον θα αναφέρονται ως τα νόμιμα ποσοστά.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top