Διαιτητες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι, όσοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές  αποχώρησαν από την ενεργό δράση την αγωνιστική περίοδο 2018/19 και επιθυμούν να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ως παρατηρητές/εκπαιδευτές έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις , στο Σεμιναρίου Παρατηρητών Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα 21/8/2019 και στο αντίστοιχο του Βορρά στη Θεσσαλονίκη στις 3/9/2019.

Ως εκ τούτου, οφείλετε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες της δύναμης σας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έγγραφα Αίτηση/Έντυπο Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (όχι χειρόγραφα) και να προσκομίσουν στα ως άνω σεμινάρια  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

– Τίτλο Σπουδών

– Πιστοποιητικό Γέννησης

– Οφθαλμιατρική Εξέταση

– Ποινικό Μητρώο

 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που ζητούνται στα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα και απαραιτήτως υπογεγραμμένα. Τα εν λόγω έγγραφα  αφού συγκεντρωθούν από τις Επιτροπές Διαιτησίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση [email protected] με καταληκτική ημερομηνία την 16/8/2019.Επιπλέον, τόσο οι Αιτήσεις όσο και το Έντυπο Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να είναι  σε ξεχωριστό ονομαστικό αρχείο για κάθε Υποψήφιο.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top